Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie z bloga, strony internetowej www.cilulko-dolega.pl oraz usług Justyny Cilulko-Dołęga oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.cilulko-dolega.pl. Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

Administratorem strony i danych osobowych jest Justyna Cilulko-Dołęga, ul. ks. J. Popiełuszki 26/12, 10-693 Olsztyn, NIP: 8451850727, zwana dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail justyna@cilulko-dolega.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.cilulko-dolega.pl  nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony.

§2

DEFINICJE

„Administrator” – Justyna Cilulko-Dołęga, ul. ks. J. Popiełuszki 26/12, 10-693 Olsztyn.

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.cilulko-dolega.pl  Pomysłodawczynią oraz autorką Strony jest Justyna Cilulko-Dołęga.

„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora,

„Umowa usługi Newsletter”  lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

§3

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online oferowanych przez Administratora.

4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.

5. W związku z uczestnictwem klienta w zajęciach i szkoleniach, Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

– imię i nazwisko, ew. nazwa firmy,

– adres zamieszkania,

– adres e-mail

– numer telefonu.

6. W związku z zapisem klienta na newsletter Administrator będzie przetwarzał adres e-mail.

7. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.

8. Administrator może przekazać dane klienta tylko w następujących poniżej przypadkach:

– w przypadku konieczności wysłania nieelektronicznej korespondencji (faktury, certyfikaty, zaświadczenia) Administrator udostępni twoje dane osobowe podmiotom realizujących usługi pocztowe i kurierskie (poprzez zaadresowanie przesyłki, by mogła dotrzeć);

– ponadto dane osobowe mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne lub księgowe (w zakresie obsługi prawno-księgowej).

9. Czas przetwarzania danych osobowych:

–  Dane osobowe Użytkownika, który zasubskrybował newsletter będą przetwarzane do czasu anulowania subskrypcji.

–  Dane osobowe uczestników zajęć i szkoleń będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia możliwości uczestnictwa w zajęciach lub szkoleniach.

– Dane osobowe osób lub firm, które zgłosiły chęć uzyskania od Justyny Cilulko-Dołęga oferty, będą przetwarzane przez czas potrzebny do przygotowania oferty, w trakcie trwania procesu akceptacji oferty oraz, jeżeli dojdzie do współpracy, w czasie jej trwania, aż do czasu wygaśnięcia umowy o współpracy.

10.  Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.

11. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

12. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

13. Administrator zabezpiecza dane z należyta starannością przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

14. Administrator niniejszym informuje, że korzysta z systemu do wysyłki newslettera MailerLite, którego dostawcą jest UAB „MailerLite” z siedzibą w Wilnie, Litwa, z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach znajdujących się na Litwie. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.

15.  Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite

– Mad Ventures Patryk Kozioł, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

16. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).

17. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

18. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

– udzielona przez Użytkownika zgoda

– wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§4

FORMULARZE

Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:

1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.

2. Formularz systemu Kirki umożliwiający pozostawienie komentarzy. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.

Zbiory zostały zgłoszone do rejestracji w biurze GIODO.

§5

USŁUGA NEWSLETTER

1.       Administratorem Twoich danych osobowych jest Justyna Cilulko-Dołęga, ul. ks. J. Popiełuszki 26/12, 10-693 Olsztyn, NIP: 8451850727.

2.       Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych czy aktualnych zajęć i warsztatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter. Jeśli ich nie podasz, nie będę mogła wysyłać do Ciebie wiadomości, ani innych produktów blogowych.

4.      Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody (wypisania się z newslettera), a następnie zostaną usunięte, chyba, że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym celu.

5.      Twoje dane osobowe będą udostępniane następujących odbiorcom danych osobowych: UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite; Mad Ventures Patryk Kozioł, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

6.      Twoje dane nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.

7.      Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

8.      Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

9.   Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

10.    Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przeze mnie narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§6

KOMENTARZE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

§7

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.  Justyna Cilulko-Dołęga nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania podejmowane na ich podstawie.

2.  Zamieszczone treści są zgodne ze stanem prawnym na dzień ich publikacji, chyba, że wskazano inaczej.

3. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Justyny Cilulko-Dołęga. Autorka nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jej wyraźnej, uprzedniej zgody.

§9

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Serwisy www należące do Administratora ograniczają zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do niezbędnego minimum związanego ze świadczeniem usług. W logach serwerów gromadzimy informacje pozwalające na wydobycie adresów IP. Adresy IP wykorzystujemy podczas analizy funkcjonowania serwerów, prób naruszeń bezpieczeństwa itp., a także w celach związanych z analizą ruchu (informacje o regionach oraz operatorach, z których następują połączenia). W świetle art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numerów IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Serwisy www należące do Administratora mogą wykorzystywać pliki cookies. Cookie to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku Twojej przeglądarki, na Twoim komputerze. Dzięki takim plikom można zapamiętać Twoje indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczość ekranu, kolor szaty graficznej, jaki sobie wybrałeś, preferencje systemowe itp. Informacje zawarte w plikach cookie są również wykorzystywane przez systemy (także zewnętrzne) serwujące reklamy, dzięki czemu, m. in.: nie wyświetlają się użytkownikowi stale powtarzające się kreacje reklamowe. Informacje te są wykorzystywane są również przez instytucje/firmy badawcze. Informacje zapisywane przez strony www Administratora do plików cookie nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze stron www. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookie.

 

Informacje o usługach przedstawione na stronie www.cilulko-dolega.pl obowiązują od 24 maja 2018 r.

Zdjęcia zamieszczone na stronie są autorstwa Justyny Cilulko-Dołęga lub są objęte licencją Creative Commons (najczęściej pobrane z serwisu www.pixabay.com).

 

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *